FAQs Complain Problems

कम्प्युटर सीप परिक्षणको पाठ्यक्रम तथा सेवा इकाईको लागि जनशक्ति छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६