याेजना तथा कार्यक्रम सम्झाैता गर्न अाउने सम्बन्धमा ।