सूचना तथा समाचार

 1. आशय पत्र (नदिजन्य पदार्थ उतखनन् तथा बिक्री)

 2. आशय पत्र सम्बन्धमा

 3. ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा संकलन तथा प्रसोधन सम्बन्धि कार्यविधि ।

 4. पूर्ण खोप सुनिश्‍चितता निर्देशिका-२०७१ (दोस्रो संसकरण २०७३)

 5. नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा,गिटि,बालुवा ) ठेक्का नं ३/७५/७६ उत्खन्न तथा बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र फाराम

 6. नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा,गिटि,बालुवा ) ठेक्का नं ४/७५/७६ उत्खन्न तथा बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र फाराम

 7. नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा,गिटि,बालुवा ) उत्खन्न तथा बिक्री सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र

  , ,
 8. बिज्ञापन कर समबन्धी दरभाउ पत्र आव्हान सुचना

  ,
 9. उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता गर्ने सुचना

 10. स्वास्थ्य सेवा करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सुचना

Pages