सूचना तथा समाचार

 1. ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा संकलन तथा प्रसोधन सम्बन्धि कार्यविधि ।

 2. पूर्ण खोप सुनिश्‍चितता निर्देशिका-२०७१ (दोस्रो संसकरण २०७३)

 3. नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा,गिटि,बालुवा ) ठेक्का नं ३/७५/७६ उत्खन्न तथा बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र फाराम

 4. नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा,गिटि,बालुवा ) ठेक्का नं ४/७५/७६ उत्खन्न तथा बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र फाराम

 5. नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा,गिटि,बालुवा ) उत्खन्न तथा बिक्री सम्बन्धी गोप्य शिलवन्दी बोलपत्र

  , ,
 6. बिज्ञापन कर समबन्धी दरभाउ पत्र आव्हान सुचना

  ,
 7. उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता गर्ने सुचना

 8. स्वास्थ्य सेवा करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सुचना

 9. स्वास्थ्य सेवा करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सुचना

 10. सूचि दर्ता गर्ने सम्बन्धी सुचना

Pages