FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

 1. माध्यमिक परिक्षाको बेवस्थापन को सम्बन्धमा

 2. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (नमूना)

 3. आशय पत्र सम्बन्धमा

  ,
 4. "घ" बर्गको निर्माण बेवासयी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि

 5. पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण सम्बन्धमा

 6. आ.व. २०७४/७५ को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे

 7. आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धम

 8. स्थानीय तहको वार्षकि योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्सन , २०७४(परिमार्जित)

 9. चालू आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै

 10. वैदेशिक अध्ययन र अवलोकन स्थगन सम्बन्धमा- विभागहरु (सबै)/आयोगहरु (सबै)/समिति तथा प्रतिष्ठानहरु (सबै)/स्थानीय तहहरु (सबै)

Pages