Error message

Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

सूचना तथा समाचार

  1. आ.व. २०७४/७५ को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे

  2. आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धम

  3. स्थानीय तहको वार्षकि योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्सन , २०७४(परिमार्जित)

  4. चालू आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै

  5. वैदेशिक अध्ययन र अवलोकन स्थगन सम्बन्धमा- विभागहरु (सबै)/आयोगहरु (सबै)/समिति तथा प्रतिष्ठानहरु (सबै)/स्थानीय तहहरु (सबै)

  6. जानकारी सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै

  7. शिक्षक कर्मचारी काज सम्बन्धमा :शिक्षा /गाउँपालिका

  8. अनुगमन प्रतिवेदन तथा विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा-

  9. सम्पर्क ढुङ्गा, गिट्टी, बालुौा लगायत नदिजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलनको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गराउने सम्बन्धमा

  10. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग/स्थानीय तहहरु सबै ।

Pages