सूचना तथा समाचार

  1. "घ" बर्गको निर्माण बेवासयी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि

  2. पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण सम्बन्धमा

  3. आ.व. २०७४/७५ को दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे

  4. आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धम

  5. स्थानीय तहको वार्षकि योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्सन , २०७४(परिमार्जित)

  6. चालू आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाको कार्यालयहरु सबै/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु सबै

  7. वैदेशिक अध्ययन र अवलोकन स्थगन सम्बन्धमा- विभागहरु (सबै)/आयोगहरु (सबै)/समिति तथा प्रतिष्ठानहरु (सबै)/स्थानीय तहहरु (सबै)

  8. जानकारी सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै

  9. शिक्षक कर्मचारी काज सम्बन्धमा :शिक्षा /गाउँपालिका

  10. अनुगमन प्रतिवेदन तथा विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा-

Pages